Storno Podmínky

Uvedené storno podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se společností DalSmet s.r.o., Horní Lomná 178, 739 91 Jablunkov, IČ: 04786076, jakožto poskytovatelem ubytování – ubytovatel, v Rodinném hotelu „U Studánky“, Horní Lomná 178, 739 91 Jablunkov (dále jen ubytovacím zařízení) a objednatelem ubytovacích služeb. Storno podmínky jsou platné od 1.ledna  2017.

Všeobecné informace

 • storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení
 • stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami
 • vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli
 • rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovaní a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky
 • objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě výjimečných situací může ubytovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně ubytovateli
 • ze závažných důvodů může ubytovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje ubytovatel
 • v případě, že bude na straně objednatele více osob, budou tyto v případě vzniku nároku na zaplacení storno poplatku zavázány společně a nerozdílně
 • výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty
 • storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek ubytovatele

Storno poplatky

 • v případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě do 21 dní před plánovaným příjezdem zavazuje se ubytovatel nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 20 až 14 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 30% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 13 až 8 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 40% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 7 až 3 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 60% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě dvou dní před plánovaným příjezdem nebo v den příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
 • splatnost storno poplatku se řídí splatností zrušených rezervovaných ubytovacích služeb

 

V Horní Lomné, dne 1.ledna 2017

 

za společnost DalSmet s.r.o.

Dalibor Smetana